Sudski tumač za nemački jezik!

Stručnost i iskustvo! Prevodi visokog kvaliteta po odličnim cenama.

Specijalizovani smo za usmeno i pismeno prevođenje s nemačkog i na nemački jezik. U našem timu su sudski tumači za nemački jezik, prevodioci i lektori za nemački jezik. Na Vaš zahtev organizovaćemo izlazak na teren sudskog tumača za nemački jezik kada se zahteva njegovo prisustvo, prevesti i overiti svaki dokument za koji Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik.

Naši sudski tumači za nemački jezik položili su zakletvu u Ministarstvu pravosuđa i imenovao ih je Sud u Beogradu. Oni prevode i overavaju sve vrste službenih dokumenata.

LIČNA DOKUMENTA: lične karte; vozačke dozvole; pasoši; Izvodi iz matičnih knjiga; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Uverenja o nekažnjavanju; svedočanstva; diplome; diplomski radovi; biografije; prepis ocena i nastavni planovi; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; potvrde o stanju računa u banci; Rešenja o penziji i dr.

MEDICINSKA DOKUMENTA:
medicinski nalazi i izveštaji; diplome; licence; Uverenja o položenom stručnom ispitu; Potvrde o obavljenom stručnom stažu; Potvrde o upisu u Imenik Komore; Uverenja Ministarstva zdravlja; prepis semestralnih listova; Plan i program specijalizacije; Plan i program uže specijalizacije; Pripravničke knjižice; Radne knjižice; Potvrde o stažu i dr.

FINANSIJSKA, PRAVNA I SUDSKA DOKUMENTA: Ugovori; ugovori; rešenja; odluke; zapisnici; tužbe; pravilnici; tenderska dokumentacija; Izvodi iz sudskog registra preduzeća; Finansijski i revizorski izveštaji; fakture; sertifikati; punomoćja; Rešenja o penziji, međunarodne dozvole; prevođenje zakonodavstva EU i dr.

GARANCIJE

Sudski tumač za nemački jezik svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuje istovetnost prevoda i originala. Overeni prevodi se smatraju službenim dokumentom i možete ih koristiti kako u zemlji, tako i širom sveta.

Usmerenost na kvalitet, odgovornost u radu, poverljivost informacija i posvećenost svakom klijentu, donela nam je saradnju s mnogim klijentima. Nudimo brzu uslugu i poštovanje rokova. Ono što nas posebno izdvaja jeste najbolji odnos cene i kvaliteta prevoda; pored pristupačnih cena, pružamo i uslugu besprekornog prevoda, doslednost prevoda originalnom dokumentu, bez grešaka u podacima što je mnogo važnije od same cene.

U radu praktikujemo nekoliko različitih tipova kontrole prevoda. Svaki prevod koji prevede sudski tumač za nemački jezik, pre konačne štampe i overe prevoda, prolazi kroz dodatnu fazu kontrole prevoda i provere svih podataka. Upravo zahvaljujući visokim standardima kontrole, stručnosti prevodilaca i sudskih tumača za nemački jezik, kao i dugogodišnjem iskustvu u prevođenju, u mogućnosti smo da Vam isporučimo kvalitetan prevod.

PRIJEM DOKUMENTACIJE ZA PREVOD

Dokumentaciju koji treba da prevede i overi sudski tumač za nemački jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina; predati materijal u našim poslovnim prostorijama, poslati po kuriru, brzom poštom ili elektronskim putem na našu email adresu, pri čemu originalna dokumenta morate doneti na uvid prilikom preuzimanja prevoda u našim prostorijama, ako ih posedujete. Sudski tumač za nemački jezik ima zakonsko pravo da uporedi prevod sa originalnim dokumentom. Pre slanja dokumentacije nas uvek možete pozvati radi procene i utvrđivanja optimalnog roka za prevod. Baš kao i Vi, i mi želimo da Vam isporučimo kvalitetan prevod!

PREUZIMANJE PREVODA

Završen prevod koji je overio ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik možete preuzeti u našim prostorijama, a možemo vam ga poslati brzom poštom (bilo koji grad u Srbiji). Cena usluge slanja prevoda je 250 RSD (troškovi slanja brzom poštom), dok je za prevode u obimu preko tri prevodilačke stranice usluga potpuno besplatna, jer troškove poštarine snosimo mi.

USMENI PREVODI – SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK

Organizujemo izlazak na teren kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik. Više informacija na stranici Usmeni prevodi

CENOVNIK

Opšta cena prevodilačkih usluga zasnovana je na prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera. Karakteri podrazumevaju slovna mesta računajući i razmake.

 

Prevod ličnih i drugih isprava koje sadrže manje od 1800 karaktera smatra se prevodom jedne prevodilačke strane.

 

Cene prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik

Plaćanje

Svi prevodi se čuvaju u arhivi godinu dana od datuma izdavanja prvog primerka prevoda, tako da nam u tom vremenskom intervalu uvek možete, po potrebi, zatražiti dodatan izvod prevoda.

Pečat sudskog tumača za nemački jezik mora da sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, s naznakom jezika (nemački jezik) za koji je postavljen i mesto prebivališta (Beograd). Na kraju prevoda nalaze se i podaci o broju rešenja postavljenja.

Sudski tumač za nemački jezik je isto što i sudski prevodilac za nemački jezik, što je noviji naziv za sudskog tumača.

 

Šta moram da znam pre donošenja dokumentacije na prevod?

Svaki prevod se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. U najvećem broju slučajeva prevod se povezuje sa kopijom dokumenta. Pre nego nam donesete dokumenta na prevod, raspitajte se kod institucije kojoj predajete prevod da li prevod treba povezati sa originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta. Takođe, da li kopiju dokumenta prethodno morate da overite kod javnog beležnika. Ako kopiju morate da overite kod javnog beležnika, to morate da uradite pre donošenja dokumentacije na prevod, jer se osim sadržaja dokumenta prevodi i notarska overa (javnobeležnički zapis). U zavisnosti od vrste dokumenta, koji treba da prevede i overi sudski tumač za nemački jezik, zavisi i da li Vam je potreban Apostille pečat. Ovaj pečat izdaje prvi onosvni sud, i neophodno je da ovaj pečat izvadite pre nego nam donesete dokumentaciju na prevod, jer sudski tumač za nemački jezik mora da prevede i sadržaj pečata.
Detaljnije o apostile pečatu i overi kod javnog beležnika na stranici Najčešća pitanja >>

 

KORISNI LINKOVI

Ambasada Nemačke u Beogradu >>Turistička ponuda Nemačke >>

Gete Institut u Srbiji >>

O Nemačkoj >>

Zašto izabrati baš nas

Na raspolaganju smo Vam u svakom trenutku za besplatan savet i besplatnu procenu za prevod. Nastojimo da svaki projeakt završimo profesionalno i jednaku pažnju posvećujemo svakom klijentu.
Naše cene prilagođene su našim, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu.
Besplatna isporuka prevoda za sve prevode u obimu preko tri prevodilačke stranice.

    Obratite nam se!